Tou Lee

August 05, 1949 - March 19, 2012 

Tou Lee

August 05, 1949 - March 19, 2012 

Obituary for Tou Lee

Txawj Tub niam thiab txiv yug Txwj Tub thaum lub 08-05-1949 nyob rau hauv lub zos Nom Khiam. Nws ib txwm kawm ntawv los txog thaum nws hnub nyoog 14 xyoos, nws tau mus nrog txiv plig nyob kawm ntawv ib xyoos tas ntawv, Txawj Tub tau tawm mus kawm ntawv nyob rau college tom Doo Dauj. Thaum Txawj Tub hnub nyooj nws tau tawm los rau Looj Ceeb mus kawm ua cov kho hoom. Xyoo 1-3-1971 Txawj Tub thiaj tau yuav pojniam, Dawb Yaj. Nkaws muaj 2 tug tub, Cuab Vam thiab Twj Pheej, 1 tug ntxhais, Kathyrn.

Txawj Tub thiab tsev neeg tau tuaj nyob rau America taum 2-12-1976 rau New York tau 2 lub xyoos, tom qab ntawv Txawj Tub thiaj tau tsiv los rau Michigan no. Nws nyob Michigan tau 34 xyoo rau thaum nws tau nxaim peb mus. Txawj Tub nws yog ib tus neeg nquag us laj ua kam, kom tau nyiaj los yug nws tsev neeg. Nws zoo heev, peb yuav nco nws mus tas ib sim.

  • Brought to you by

  • 28499 Schoenherr Rd.
    Warren, MI
    48088
  • 586-756-5530

Help & Healing Resources

In the event that there is an error in the information presented, please contact the funeral home by clicking here.